top of page
real estate agent Delivering sample homes to customers, mortgage loan contracts. Make a co

Koszty aktu notarialnego

Notariusz zgodnie z przepisami prawa przy akcie notarialnym pobiera i przekazuje wraz z odpowiednimi deklaracjami należne do Skarbu Państwa podatki i opłaty sądowe dla sądu rejonowego związane z dokonaniem wpisów do ksiąg wieczystych oraz pobiera wynagrodzenie wraz z 23% podatkiem od towarów i usług. 

I. Na koszty aktu notarialnego składają się:

  1. Podatek przekazywany do urzędu skarbowego (w zależności od czynności prawnej może to być podatek od czynności cywilnoprawnych lub podatek od spadków i darowizn);

  2. Taksa notarialna + 23% podatku VAT;

  3. Opłata sądowa przekazywana do sądu oraz opłata za złożenie wniosku wieczystoksięgowego;

  4. Koszty wypisów + 23% podatku VAT.

Przed dokonaniem czynności, na podstawie dostarczonych dokumentów, wszystkie koszty są liczone i szczegółowo podawane stronom czynności! Istnieje możliwość podania przybliżonych kosztów na podstawie niepełnych dokumentów. W naszej kancelarii zawsze podajemy pełne koszty wraz z podatkami i opłatami skarbowymi.  

II. Poniżej znajdą państwo wyciąg z przepisów dotyczących najczęściej zawieranych umów

Podatki

I. Podatek od czynności cywilnoprawnych w szczególności regulują poniższe przepisy ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych:

- art. 1 [Jakie umowy podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych] Art. 1. [Zakres opodatkowania] 1. Podatkowi podlegają: 1)następujące czynności cywilnoprawne: a)umowy sprzedaży oraz zamiany (...), b)umowy pożyczki pieniędzy (...), (...) e)umowy dożywocia, f)umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności (jeżeli są spłaty lub dopłaty), (...) h)ustanowienie hipoteki, i)ustanowienie (...) odpłatnej służebności, (...) k)umowy spółki;

- art. 4 [kto musi zapłacić podatek ] Art. 4. [Ciężar obowiązku podatkowego] Obowiązek podatkowy ciąży: 1)przy umowie sprzedaży - na kupującym; 2)przy umowie zamiany - na stronach czynności; (...) 4)przy umowie dożywocia - na nabywcy własności nieruchomości; 5)przy umowie o dział spadku lub o zniesienie współwłasności - na podmiocie nabywającym rzeczy lub prawa majątkowe ponad udział w spadku lub we współwłasności; 6)przy ustanowieniu (...) odpłatnej służebności - na nabywającym prawo służebności; 7)przy umowie pożyczki - na biorącym pożyczkę; 8)przy ustanowieniu hipoteki - na składającym oświadczenia woli o ustanowieniu hipoteki; 9)przy umowie spółki cywilnej - na wspólnikach, a przy pozostałych umowach spółki - na spółce.

- art. 6 [od czego liczy się podatek] Art. 6. [Podstawa opodatkowania] 1. Podstawę opodatkowania stanowi: 1)przy umowie sprzedaży - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego; 2)przy umowie zamiany: a)lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na taki lokal lub prawo do lokalu - różnica wartości rynkowych zamienianych lokali lub praw do lokali, b)w pozostałych przypadkach - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek; (...) 4)przy umowie dożywocia - wartość rynkowa nieruchomości; 5)przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku - wartość rynkowa rzeczy lub prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności lub spadku; 6)przy ustanowieniu (...) odpłatnej służebności - wartość świadczeń użytkownika bądź osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione; 7)przy umowie pożyczki (...) - kwota pożyczki (...); 8)przy umowie spółki: a)przy zawarciu umowy - wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego; (...) 10)przy ustanowieniu hipoteki - kwota zabezpieczonej wierzytelności.

- art. 7 [wysokość podatku] Art. 7. [Stawki podatku] 1. Stawki podatku wynoszą: 1)od umowy sprzedaży (...) - 2%; 2)od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności (...) - 2% 3)od umowy ustanowienia (...) odpłatnej służebności - 1%; 4)od umowy pożyczki (...) - 0,5%; (...) 7)od ustanowienia hipoteki: a)na zabezpieczenie wierzytelności istniejących - od kwoty zabezpieczonej wierzytelności - 0,1%, b)na zabezpieczenie wierzytelności o wysokości nieustalonej - 19 zł; (...) 9)od umowy spółki - 0,5 %.

II. Podatek od spadków i darowizn w szczególności regulują poniższe przepisy ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn: 

- art. 1 [Co podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn] Art. 1. [Zakres opodatkowania] 1. Podatkowi (...) podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (...) tytułem: 1)dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; 2)darowizny, polecenia darczyńcy; 3)zasiedzenia; 4)nieodpłatnego zniesienia współwłasności; (...) 6)nieodpłatnej (...) służebności.

- art. 4a [Kto jest zwolniony z podatku od spadków i darowizn] Art. 4a. [Zwolnienia podmiotowe] Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez: 1) małżonka, 2) zstępnych (dzieci, wnuki itd.), 3) wstępnych (rodzice, dziadkowie itd.), 4) pasierba 5) rodzeństwo 7) ojczyma i macochę, jeżeli: zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (przy czym jeżeli czynność dokonywana jest w formie aktu notarianego np. darowizna to powyższego zgłoszenia dokonuje notariusz. NIE DOTYCZY TO AKTU POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA, gdzie zgłosić nabycie spadku musi osoba nabywająca spadek.

- art. 7 [od czego liczy się podatek] Art. 7. [Podstawa opodatkowania] 1. Podstawę opodatkowania stanowi wartość nabytych rzeczy i praw majątkowych po potrąceniu długów i ciężarów (czysta wartość), ustalona według stanu rzeczy i praw majątkowych w dniu nabycia i cen rynkowych z dnia powstania obowiązku podatkowego (...).

- art. 9 [o ile należy obniżyć podastawę opodatkowania] Art. 9. [Kwoty wolne od podatku] 1. Opodatkowaniu podlega nabycie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej: 1)10 434 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej; 2)7878 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej; 3)5308 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej. (...)

- art. 14 [grupy podatkowe] Art. 14. [Grupy podatkowe] 1. Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. (...) 3. Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: 1)do grupy I - małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów; 2)do grupy II - zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych; 3)do grupy III - innych nabywców.

- art. 15 [wysokość podatku obliczana po odjęciu kwot z art.9 ] Art. 15. [Stawki podatku] 1. Podatek oblicza się od nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej a) poniżej kwoty 11.128 złotych - 3% b) od kwoty 11.128 złotych do kwoty 22.256 złotych - 333, 90 złotych i 5% od nadwyżki ponad 11.128 złotych c) powyżej kwoty 22.256 złotych - 890,30 złotych i 7% od nadwyżki ponad 22.256 złotych 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej a) poniżej kwoty 11.128 złotych - 7% b) od kwoty 11.128 złotych do kwoty 22.256 złotych - 779 złotych i 9% od nadwyżki ponad 11.128 złotych c) powyżej kwoty 22.256 złotych - 1780,60 złotych i 12% od nadwyżki ponad 22 256 złotych 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej a) poniżej kwoty 11.128 złotych - 12% b) od kwoty 11.128 złotych do kwoty 22.256 złotych - 1335,40 złotych i 16% od nadwyżki ponad 11.128 złotych c) powyżej kwoty 22.256 złotych - 3115,90 złotych i 20% od nadwyżki ponad 22.256 złotych

Opłaty sądowe

wysokość opłat sądowych przekazywanych do sądu rejonowego w szczególności regulują poniższe przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych: 

- art. 42 [podstawowa opłata za wpis w księdze wieczystej] Art. 42. [Opłaty stałe od wniosku o wpis w księdze wieczystej] 1. Opłatę stałą w kwocie 200 złotych pobiera się od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 2. Jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału, nie mniej jednak niż 100 złotych. 3. Od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności pobiera się jedną opłatę stałą w wysokości 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach.

- art. 43 [wnioski o wpis w wysokości 150 złotych] Art. 43. [Wnioski o wpis w księdze wieczystej podlegające opłacie stałej 150 zł] Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o wpis: 1)własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami; 2)własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha; 3)praw osobistych i roszczeń; 4)zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych.

- art. 44 [wnioski o wpis w wysokości 100 złotych] Art. 44. [Wnioski do sądu wieczystoksięgowego podlegające opłacie stałej 100 zł] 1. Opłatę stałą w kwocie 100 złotych pobiera się od wniosku o: 1)założenie księgi wieczystej; 2)połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości; 3)odłączenie nieruchomości lub jej części; 4)sprostowanie działu I-O; (...) 6)dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43.

Opłaty notarialne 

wysokość stawek taksy notarialnej w szczególności regulują poniższe przepisy rozporządzenia z dnia 28 czerwca 2004 r.

w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej

§ 3. [wysokość stawek notarialnych] § 3. [Wysokość maksymalnej stawki] Maksymalna stawka wynosi od wartości: 1)do 3000 zł - 100 zł; 2)powyżej 3000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł; 3)powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł; 4)powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł; 5)powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł; 6)powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł; 7)powyżej 2.000.000 zł - 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, (...).

§ 6. [Akty notarialne, za sporządzenie których stosuje się połowę stawki maksymalnej] § 6. [Akty notarialne, za sporządzenie których stosuje się połowę stawki maksymalnej] Za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: 1)umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu, 2)umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej, (...) 5)umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, 6)umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (...), (...) 11)ustanowienie hipoteki, z zastrzeżeniem § 7 ust. 1 pkt 1, (...), 15)umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy o podatku od spadku i darowizn, 15a)umowę deweloperską, 16)umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia własności tego lokalu na nabywcę, w tym w wykonaniu umowy deweloperskiej, 17)umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (...) 19)umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego - maksymalna stawka wynosi połowę stawki przewidzianej w § 3.

§ 8. [Maksymalna stawka wyrażona kwotowo] § 8. [Maksymalna stawka wyrażona kwotowo] Maksymalna stawka wynosi za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego: (...) 2)umowę majątkową małżeńską - 400 zł; 3)testament - 50 zł; 4)testament zawierający zapis zwykły, polecenie - 150 zł; 4a)testament zawierający zapis windykacyjny - 200 zł; 5)odwołanie testamentu - 30 zł; (...) 8)pełnomocnictwo - do dokonania jednej czynności 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonania więcej niż jednej czynności - 100 zł; 9)oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł.

bottom of page